Mniej bezrobotnych w Bielsku-Białej

Region, Bielsko-Biała, Żywiec, Gospodarka, Wiadomości, 03.01.2022 11:51, fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB
Na ostatniej grudniowej sesji Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2030 dla miasta Bielska-Białej.
Mniej bezrobotnych w Bielsku-Białej

Przy tej okazji warto zobaczyć, jakie efekty miał podobny projekt realizowany w latach 2014-2020.

Spadek bezrobocia...
Dzięki realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej w latach 2014-2020 różnym formom aktywności liczba bielszczan zarejestrowanych jako bezrobotne uległa znacznemu spadkowi. W 2014 roku bez pracy pozostawało 5.216 osób, na koniec 2020 roku było ich 2.832. Najlepszy wynik odnotowano w 2019 roku - bez pracy pozostawało 1.830 osób.

- Na koniec roku 2020 odnotowany niewielki wzrost bezrobocia, który był wynikiem pogorszenia się sytuacji na lokalnym rynku pracy, związanym z pandemią COVID-1 9 - informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Hetnał.


Formy walki z bezrobociem...

Najpopularniejszą formą aktywizacji podejmowaną wśród osób bezrobotnych były staże, skierowano na nie 1.435 osób. 1.042 osoby skorzystały z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Kolejnym popularnym instrumentem aktywizacji zawodowej były prace społecznie użyteczne, które realizowało 578 osób, i szkolenia, które odbyło 576 osób. Robotami publicznymi objęto 337 osób, a pracami interwencyjnymi 237 osób.

Bielsko-Biała to ponad 170-tysięczne miasto, stanowiące prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy kraju, położone w bliskim sąsiedztwie aglomeracji śląskiej, na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych wiodących z głębi kraju do Czech i na Słowację. Na terenie Bielska-Białej według stanu na koniec pierwszego kwartału 2021 roku widniało w rejestrze REGON ponad 26 tysięcy podmiotów gospodarczych. Warto podkreślić, że to właśnie podmioty działające w sektorach przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa w 2019 roku generowały 42 proc. miejsc pracy w Bielsku-Białej.


Na przestrzeni ostatnich lat w Bielsku-Białej systematycznie spadała liczba osób bezrobotnych, wiąże się to również z ogólnokrajową tendencją spadkową tego zjawiska, co przyczyniło się do zmniejszenia wskaźnika stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia w Polsce na koniec grudnia 2020 roku wyniosła 6,2 proc., natomiast województwo śląskie osiągnęło stopę bezrobocia na poziomie 4,9 proc. i zajmowało pierwsze miejsce w rankingu wszystkich województw w Polsce. Stopa bezrobocia w Bielsku-Białej wynosiła 2,7 proc. i była to jedna z najniższych stóp bezrobocia w województwie śląskim. Na tle województwa śląskiego nasze miasto zajęło drugie miejsce po Katowicach (1,7 proc.) z najniższą stopą bezrobocia i znalazło się na trzynastym miejscu na tle całego kraju.

- Analizując zjawisko bezrobocia oraz planując działania z zakresu aktywizacji zawodowej, należy zwrócić szczególną uwagę na osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Grupa ta w omawianych latach stanowiła duży odsetek wśród ogółu osób bezrobotnych. Wśród nich znajdziemy osoby: do 30. roku życia, długotrwale bezrobotne, po 50. roku życia oraz niepełnosprawne – mówi dyrektor PUP Marek Hetnał.

- Spadek liczby bezrobotnych oznacza jednak, że w rejestrach PUP pozostają osoby mające największe problemy w podjęciu zatrudnienia, których przywrócenie na rynek pracy staje się prawdziwym wyzwaniem dla publicznych służb zatrudnienia. W strukturze bezrobotnych pozostają osoby z kwalifikacjami zawodowymi niedostosowanymi do potrzeb lokalnego rynku pracy, długotrwale bezrobotni z licznymi przeciwwskazaniami zdrowotnymi, w tym z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz osoby nisko zmotywowane do podejmowania pracy z uwagi na korzystanie ze wsparcia socjalnego państwa i pomocy społecznej. Aktywizacja tych osób wymaga zarówno indywidualnego podejścia do pracy z klientem, którego znacznie trudniej jest przywrócić na rynek pracy, jak i wzmocnienia współpracy z partnerami rynku pracy - dodaje dyrektor PUP.


Najliczniejszą kategorią wiekową wśród bezrobotnych w Bielsku-Białej są osoby w wieku 25-34 lat oraz w wieku 35-44 lat. Wspomniane kategorie były najliczniej reprezentowane w całym analizowanym okresie (lata 2014-2020). Na koniec 2020 roku osoby w wieku 35-44 lat stanowiły 26,9 proc. ogółu bezrobotnych, a w wieku 25-34 lat – 24,6 proc. Problem bezrobocia szczególnie dotkliwy jest po 45. roku życia, a zwłaszcza dla osób po 55. roku życia. Są to osoby, których kwalifikacje zawodowe zdezaktualizowały się w stosunku do wymagań stawianych na rynku pracy, często posiadające również ograniczenia zdrowotne, niechętnie zatrudniane również przez samych pracodawców.


Kolejną kategorią wiekową dotkniętą problemem bezrobocia są osoby młode w wieku 25-34 lat. W tym wypadku przeszkodą staje się zbyt małe i zbyt krótkie doświadczenie zawodowe, jak również wysokie wymagania i oczekiwania względem przyszłej pracy oraz ograniczona gotowość do podjęcia zatrudnienia spowodowana wychowywaniem dzieci. Struktura osób bezrobotnych z Bielska-Białej analizowana pod kątem ich wykształcenia na przestrzeni lat 2014-2020 pokazuje, że w roku 2018 roku nastąpił wzrost udziału osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych bielszczan. Na koniec 2020 roku grupa ta stanowiła 23,1 proc.źródło: UM Bielsko-Biała

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy