Regulamin portalu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.BIELSKO.MAMNEWSA.PL

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis

IV. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

V. Warunki umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

VI. Obowiązki użytkownika

VII. Warunki publikacji treści w serwisie przez użytkownika

VIII. Własność intelektualna

IX. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy

X. Postępowanie reklamacyjne

XI. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

XII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym www.bielsko.mamnewsa.pl , udostępniony jest Użytkownikom przez Mirosława Gawędę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EMD MEDIA Mirosław Gawęda wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Starowiejska 22B lok. 412, 34-120 Andrychów, NIP: 5492004643, REGON: 122441468, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected] tel. 512 813 677

2. Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin Serwisu internetowego określa w szczególności:

3.1. rodzaje, zakres oraz zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną,

3.2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

3.3. obowiązki Użytkownika,

3.4. tryb postępowania reklamacyjnego,

3.5. odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

6. Zabrania się wykorzystywania Usług Elektronicznych do zamieszczania jakichkolwiek treści (np. reklam) kierujących do komercyjnych i konkurencyjnych serwisów internetowych, a także innych treści uznawanych jako Spam.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. USŁUGODAWCA (OPERATOR) – Mirosław Gawęda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EMD MEDIA Mirosław Gawęda z siedzibą w Andrychowie, ul. Starowiejska 22B lok.412, 34-120 Andrychów, NIP: 5492004643, REGON: 122441468.

2. UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść Regulaminu.

3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

6. SERWIS - serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.bielsko.mamnewsa.pl umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Usługodawcę.

7. STRONY - Użytkownik oraz Usługodawca.

8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

9. LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu prowadzenie Konta w Serwisie.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE

USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1.1. komputer z dostępem do Internetu,

1.2. dostęp do poczty elektronicznej,

1.3. przeglądarka internetowa,

1.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Warunkiem założenia Konta w Serwisie przez Użytkownika jest akceptacja Regulaminu.

3. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Usługodawcę. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

4. Dane podane przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji Konta, są niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz rozpoczęcia korzystania z Usług Elektronicznych w ramach Serwisu.

5. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, na inne podmioty, bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy, pod rygorem nieważności.

V. WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Serwis ma charakter nieodpłatny.

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

3.1. zamieszczać informacje oraz pliki,

3.2. opisywać umieszczone przez siebie pliki.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu polegające w szczególności na umieszczaniu lub udostępnianiu określonych plików lub jakichkolwiek innych treści oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia i/lub udostępnienia takich treści (np. plików, komentarzy) lub jakichkolwiek innych treści w Serwisie. Konsekwencje działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i jest odpowiedzialny w szczególności za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części treści publikowanych przez Użytkownika. W szczególności nie zostaną umieszczone treści zawierające wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.), obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego), zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.

2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.

3. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VII. WARUNKI PUBLIKACJI TREŚCI W SERWISIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość zamieszczania określonych treści.

2. Treściami publikowanymi w Serwisie mogą być w szczególności zdjęcia oraz teksty.

3. Treść publikowana przez Użytkownik nie może zawierać linków (hiperłącza) kierującego do innych strony.

4. Ogłoszenia (treści) nie spełniające warunków opisanych w Regulaminie nie będą publikowane w Serwisie. Dodatkowo, Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania treści zamieszonej przez Użytkownika, bez podawania przyczyny.

5. Wszystkie treści opublikowane w Serwisie stanowią własność Użytkowników, którzy je opublikowali. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkownika.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu w ramach świadczenia usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

7. Treści opublikowane przez Użytkowników mogą zostać usunięte na podstawie zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o ich bezprawnym charakterze przez Usługodawcę. Tryb postępowania, związanego z zawiadomieniem Usługodawcy został opisany z rozdziale X Regulaminu.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem oraz Konta Użytkowników, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie.

2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.

3. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Umieszczenie w Serwisie treści, będących utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) wiąże się z udzieleniem Usługodawcy przez Użytkownika, nieodpłatnej Licencji na korzystanie oraz rozporządzanie utworem. Licencja nie doznaje żadnego ograniczenia czasowego oraz terytorialnego, w związku z tym Licencja nie wygasa w przypadku rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług Serwisu lub usunięcia Konta. W zakresie Licencji wchodzą prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie na następujących polach eksploatacji: publiczne wystawianie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie utworu w sposób umożliwiający dostęp do niego przez nieograniczony krąg użytkowników w miejscu i czasie przez siebie wybranym; w szczególności Usługodawca ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich witrynach internetowych Serwisu i prezentowania tych utworów innym Użytkownikom.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę Elektroniczną z należytą starannością.

2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z Usług Elektronicznych Serwisu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Serwisu w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi przez Użytkownika.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE

USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

1.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

1.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

2. Zawiadomienie o bezprawnym charakterze treści opublikowanej w Serwisie.

2.1. Zawiadomienie związane z bezprawnym opublikowaniem treści przez Użytkownika w Serwisie może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] bądź zakładkę „Kontakt”. Po otrzymaniu zgłoszenia Usługodawca w ciągu 24 godzin podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź usunięciu opublikowanych treści. Wszelkie inne informacje, sugestie, uwagi i problemy związane z funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać na w/w adres.

2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać dane kontaktowe tj. imię i nazwisko zgłaszającego oraz adres zamieszczania.

2.3. Powyższa wiadomość musi być wiarygodna co oznacza, że musi zawierać dane opisane w ppkt. 2.3 oraz:

oryginał zdjęcia znajdujące się w Serwisie tj. pliku pozyskanego bezpośrednio z aparatu i nie poddanego żadnej obróbce, lub

podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z żądaniem usunięcia zdjęcia.

2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie zgłoszenia jest wysyłana na adres e-mail zgłaszającego.

XI. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE

USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

1.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

1.3. Operator może zablokować Konto Użytkownika, a nawet wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik:

1.3.1. narusza Regulamin,

1.3.2. dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu,

1.3.3. działa na szkodę Operatora,

1.3.4. poda nieprawdziwe dane w procesie rejestracji lub nie zaktualizuje niezwłocznie zmiany podanych danych odpowiednio do stanu faktycznego,

1.3.5. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu lub dokonuje innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu lub

1.3.6. wykonuje czynności niezgodne z prawem.

1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis.

3. Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Użytkownika, a nie ich wyłącznie lub ograniczenie. Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie właściwego prawa w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.